+420 602 191 636

1. Základné údaje

Dodávateľ – sídlo spoločnosti:

Zuriel s.r.o.
Kunčice 123
503 15 Nechanice
IČ: 28788214
DIČ: CZ28788214
vedeno u KS v HK, oddíl C, vložka 27464

Bankovní spojení pro zahraničí (euro): CZ5920100000002800110928 (Fio banka a.s.), SWIFT: FIOBCZPPXXX 

 

Kontaktní adresa:

Zuriel s.r.o.
Obchodní dům DON - 2. patro
Gočárova třída 1517/26
500 02 Hradec Králové
Telefon: +420 602 191 636
Email: info@e-sipky.sk

 

Podle zákona o elektronické evidenci tržeb, je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak do 48 hodin.

 

2. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Nižšie uvedené obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.e-sipky.sk. Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľ) a kupujúceho (zákazník). Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Českej republiky. Ak je zmluvná strana spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré nie sú týmito obchodnými podmienkami upravené, občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom (č. 513/1991 Sb.), všetko v znení noviel.

3. Objednávka tovaru

Katalóg bežne dodávaného tovaru je umiestnený na internetových stránkách www.e-sipky.sk. K objednaniu tovaru je nutné vyplniť objednávkový formulár a objednávku odoslať. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a slúži zároveň k rezervovaniu tovaru. U jednotlivých položiek tovaru sa dajú nájsť ich ceny. Ceny za dopravu a ďalšie poplatky sú umiestnené na stránke „ Dodacie podmienky“. Pred odoslaním objednávky bude vypočítaná celková cena tovaru vrátane súvisiacich poplatkov a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu. Dodávateľ nemôže zaručiť okamžitú dostupnosť objednaného tovaru, jeho dostupnosť bude vždy potvrdená po odoslaní objednávky.

4. Zrušenie objednávky

Bez udania dôvodu možno objednávku zrušiť zo strany zákazníka i dodávateľa v dobe pred potvrdením objednávky dodávateľom. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, spravidla uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť. Po uzavretí kúpnej zmluvy je možné objednávku zrušiť len po predchádzajúcej dohode dodávateľa a zákazníka a za podmienok, ktoré si vzájomne zjednajú.

5. Reklamácie a záručné podmienky

Záručná lehota, ktorá je u spotrebného tovaru 24 mesiacov, začíná trvať prevzatím tovaru. Ak sa vzťahuje na predávané veci, a na ich obale alebo v návode k nim pripojenom vyznačená v súlade so zvláštnymi právnymi predpismi lehota k použitiu veci (expirácia), skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty. Záručná doba se predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny tovaru za nový v záručnej dobe, začína trvať nová záruka.

Spotrebiteľ má pri uplatnení záruky:

- ak ide o odstrániteľnú chybu, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby, právo na výmenu chybného tovaru alebo chybnej súčasti, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neúmerné. Ak takýto postup nie je možný, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,

- ak ide o neodstrániteľnú chybu brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.Rovnaké práva náležia spotrebiteľovi aj v prípade odstrániteľných chýb vtedy, keď kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu už bola v záručnej dobe najmenej dvakrát odstraňovaná a vyskytne sa znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,

- ak ide o iné neodstrániteľné chyby a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Vrátenie tovaru

Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu má spotrebiteľ podľa § 1829 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia zásielky bez uvedenia dôvodu. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je povinný tovar odovzdať alebo zaslať späť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. 

Aký je postup pri vrátení tovaru? 

  1. Vytlačte si jednoduchý formulár na vrátenie tovaru
  2. Vyplnený formulár zabaľte do balíka s tovarom vrátane príslušenstva
  3. Balík zašlite na nasledujúcu adresu:

Zuriel s.r.o.
Gočárova třída 1517/26
50002 Hradec Králové

Reklamácie tovaru

Chcete nám poslať tovar na reklamáciu?

Ako mám postupovať pri reklamácii tovaru? 

  1. Vytlačte a vyplňte jednoduchý reklamačný formulár
  2. Priložte kópiu daňového dokladu (faktúry)
  3. Priložte oba doklady spolu s tovarom a kompletným príslušenstvom
  4. O reklamácii nás prosím neodkladne informujte písomne alebo telefonicky

Váš nárok posúdime a individuálne vyriešime. Následne Vám vydáme písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný; ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o uskutočnení opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Reklamáciu vrátane odstránenia chyby vybavíme bez zbytočného odkladu, najpozdejšie však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

6. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru v prípade, že sa jedná o Koncového spotrebiteľa a nie o Podnikateľský subjekt a pod podmienkou, že tovar bol objednaný iným spôsobom ako osobne. Toto právo môže zákazník realizovať osobným vrátením tovaru alebo doručením tovaru na vlastné náklady.
Odstúpi Ak kupujúci od zmluvy, zašle alebo odovzdá tovar, ktorý od podnikateľa dostal, na adresu spoločnosti Zuriel sro (Obchodný dom DON - 2. Poschodie, Gočárova trieda 1517/26, 500 02 Hradec Králové) spolu s číslom objednávky a číslom bankového účtu pre vrátenie peňazí, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, a na svoje náklady.
Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá Zurielu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať, vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti. To neplatí, ak podnikateľ neoznámil spotrebiteľovi informácie podľa ustanovení § 1820 ods. 1 písm. f.
Tovar je nutné poslať doporučene a poistený, pretože neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Nemožno ho poslať na dobierku, takto zaslaný tovar nebude prijatý a bude vrátený späť zákazníkovi.
Odstúpi Ak kupujúci od zmluvy, vráti mu Zuriel sro bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Podnikateľ vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasil a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
Odstúpi Ak kupujúci od zmluvy, Zuriel však nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar Zurielu odoslal.
Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý podnikateľ ponúka, vráti podnikateľ kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Podnikateľ uhradí spotrebiteľovi náklady spojené s vrátením tovaru, ak neupozornil kupujúceho o povinnosti znášať tieto náklady v súlade s ustanovením § 1820 ods. 1 písm. g.
Ak poskytuje predávajúci s tovarom darčeky, je kupujúci povinný pri odstúpení od zmluvy poslať spolu s vráteným tovarom aj darčeky. Ak nebudú darčeky vrátené, bude to chápané ako bezdôvodné obohatenie spotrebiteľa.
Ak neoznámi kupujúci vadu včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

7. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobních údajů zákazníka je poskytována v souladu s platným zákonem České republiky č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Společnost Zuriel s.r.o. se při zpracování osobních údajů řídí příslušnými právními předpisy, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Společnost Zuriel s.r.o. shromažďuje tyto kontaktní údaje: jméno a příjmení, doručovací a fakturační adresa, emailová adresa, telefon, a to za účelem odeslání zboží, komunikace se zákazníky, uzavření kupní smlouvy, vymáhání práv z kupní smlouvy a k marketingovým účelům. Zákazník souhlasí s tím, že tyto údaje mohou být použity prodávajícím k výše uvedenému účelu, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Zákazník je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a je povinen informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zákazník potvrzuje, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány, kupní smlouvy jsou prodávajícím archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze prodávajícímu. Dle zákona o ochraně osobních údajů má zákazník právo přístupu ke svým osobním údajům. Má právo požadovat po prodávajícím informaci o zpracování svých osobních údajů a prodávající je povinen mu tuto informaci předat. Má právo požadovat, jak jsou osobní údaje zpracovávány, požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, údaje nechat aktualizovat nebo opravit a má právo požadovat výmaz těchto osobních údajů. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může zákazník obrátit na společnost Zuriel s.r.o. nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující může zpracováním osobních údajů pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, jímž může být přepravní společnost, externí účetní firma a osoby zajišťující provozování webových stránek. Osobní údaje zákazníka nebudou předávány žádným jiným třetím osobám. Odesláním registračního formuláře či objednávky zákazník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímá.

 

Udělíte-li souhlas se zasíláním obchodních sdělení zaškrtnutím políčka „Souhlasím se zasílání akčních nabídek - newsletterů“, bude společnost Zuriel s.r.o. dále zpracovávat vaše údaje za účelem zasílání newsletterů a obchodních sdělení. Tento souhlas máte právo kdykoliv odvolat písemně na email info@zuriel.cz.

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Úřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 1.7.2009

Načítám